Frenética

Termos e condicións de compra

INFORMACION XERAL

De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar que Olga Pastor Alvarado con CIF número 44470599F é o titular do presente dominio www.freneticalab.com. Estes termos e condicións, xunto coa súa aceptación na confirmación de compra, constitúen o contrato entre Vostede e Olga Pastor Alvarado.

 

PROCESO DE COMPRA

De conformidade co artigo 27 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar os distintos trámites para celebrar o contrato online. Atendendo ao artigo 27.1. b da mencionada Lei, Olga Pastor Alvarado arquivará o documento electrónico en que se formalice o contrato e este será accesible para o usuario solicitándoo. Olga Pastor Alvarado remitirá unha copia ao cliente unha vez finalizado o proceso de compra, achegando tamén unha copia deste documento (condicións xerais de compra, documento de desistencia e se o produto foi pagado antes de saír das nosas instalacións a factura de compra).

 

XENERALIDADES

Como norma xeral, a realización dun pedido en OlgaPastorAlvarado supón a aceptación das presentes condicións xerais de venda reflectidas neste documento. O Cliente declara, baixo a súa responsabilidade ler e entender os presentes termos e condicións de venda e aceptalos. Ningunha estipulación realizada por parte do cliente poderá diferir das de Olga Pastor Alvarado se non foron expresamente aceptadas polo noso departamento de venda online.

 

MODALIDADES DE PEDIDOS

Os clientes dispoñen de diversas formas para realizar os seus pedidos:

  1. Por Internet: a través de www.freneticalab.com
  2. Por correo electrónico a: info@freneticalab.com
  3. Por teléfono: 686 88 46 86

 

PREZOS

Todos os prezos expostos na ficha de produto levan incluído o 21% de IVE/IVE. Os prezos están expresados en euros (€). O prezo aplicable será o que conste no momento que o cliente realizou a compra. Os prezos publicados son válidos ata finalización da vixencia da oferta.

A empresa resérvase o dereito de cambiar os prezos dos produtos sen aviso previo/previo aviso.

 

FORMAS DE PAGO

Olga Pastor Alvarado dispón das seguintes formas de pago:

  1. TRANSFERENCIA BANCARIA OU INGRESO EN CONTA: Ao elixir esta forma de pago terás que realizar un ingreso bancario, indicando o teu nome, apelidos e número de pedido. Non se realizará o envío da mercadoría ata a confirmación da transferencia por parte da entidade bancaria. Tamén podes enviarnos un CORREO ELECTRÓNICO a info@freneticalab.com no cal haxa unha copia do ingreso bancario para axilizar os trámites do envío.
  2. PAYPAL. O aviso do pago é recibido por Olga Pastor Alvarado de inmediato, a diferenza doutros métodos nos que a confirmación de pago por parte do cliente tarda uns días. Esta modalidade de pago non supón ningún incremento no prezo do artigo. PayPal permite pagar directamente sen comunicar os datos financeiros na internet. PayPal codifica automaticamente os datos confidenciais coa axuda das mellores tecnoloxías dispoñibles no mercado.

 

PRAZOS DE ENTREGA

Olga Pastor Alvarado non envía ningún produto ou pedido ata que comprobemos o pago da factura. Os envíos irán acompañados da súa factura ou confirmación do pedido (documento electrónico).

Olga Pastor Alvarado realiza os envíos por diferentes empresas de transporte, nun máximo de 7 días desde o peche da venda. Os prazos de entrega están estipulados polas axencias de transporte contratadas (Empresas de Transportes e Correos).

Olga Pastor Alvarado non é responsable da entrega da mercadoría no domicilio e dos posibles atrasos no prazo de entrega. Se o cliente observase algunha anomalía no paquete entregado, rogamos fágao constar no albará de entrega a súa reclamación e ademais indicando no albará a frase “pendente de comprobación”. Seguidamente infórmenos canto antes da anomalía, antes de 24 horas da entrega (artigo 952.2 do código de comercio).

Olga Pastor Alvarado pode variar en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso as condicións nos prazos de entrega. Rogamos visite esta sección frecuentemente.

 

GASTOS DE ENVIO

Os gastos de envíos estipulados por Olga PastorAlvarado varían dependendo da distancia, do volumen e do método de envío. Cada producto terá o seu formulario coas súas especificacións e opcións.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do cliente e este asinase o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar os produtos á recepción e expoñer todas as condicións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción de entrega. Se existise algunha anomalía na recepción da mercadoría o cliente dispón de 24 horas para realizar a reclamación á empresa de transportes.

 

DEREITO DE DESISTENCIA

Olga Pastor Alvarado entende por devolución o retorno do produto ou produtos comprados por parte do cliente e o seu posterior reembolso (Dereito de desistencia). A devolución do producto poderase levar a cabo sempre que este esté nas mesmas condicións que no momento do envío. Os clientes dispoñen de 14 días hábiles (En cumprimento do capítulo II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias no seu artigo 71.1), a partir da recepción da mercadoría para poder realizar o cambio ou devolución. Unha vez comprobado o material e se todo é correcto reintegrarase a totalidade paga polo cliente nun prazo non superior a 14 días (incluídos gastos de envío da compra). En cumprimento do artigo 73 do capítulo II do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias os gastos de devolución ao utilizar o dereito de desistencia corren a cargo do cliente.

Se desexa exercer o dereito de desistencia, pode escribirnos usando o noso formulario de contacto.

 

POLÍTICA DE CAMBIOS

Olga Pastor Alvarado entende por cambio a substitución do produto por outro calquera. Os clientes dispoñen de 14 días naturais, a partir da recepción da mercadoría para poder realizar calquera cambio.

O procedemento para seguir nos cambios será o seguinte: Envío dun e-mail a info@freneticalab.com. É necesario indicarnos que se trata dun cambio, a data de compra, número de pedido e os motivos do cambio ou devolución. Deberá indicarnos o produto ou produtos que desexa recibir para saber a súa dispoñibilidade actual. Olga Pastor Alvarado estimará se está dentro dos prazos legais establecidos ou garantía comercial que Olga Pastor Alvarado dá aos seus clientes.

O paquete deberá conter a embalaxe orixinal, etiquetas, manuais de uso e garantías. O produto debe estar sen ser usado, na embalaxe orixinal e con todos os seus accesorios e documentación adxunta. Unha vez chegado o paquete, comprobaremos que o produto non teña ningún tipo de dano e non foi usado. Se o produto está en perfectas condicións, procederemos ao seu cambio de inmediato. Se, pola contra, detectamos algunha anomalía, informaríase o cliente da devandita incidencia.

Olga Pastor Alvarado devolverá os gastos de envío iniciais, sendo por conta do cliente os gastos do envío do produto desde a súa casa ata a sede da tenda (custos de devolución).

Olga Pastor Alvarado Non acepta cambios a portes debidos.

 

GARANTIA

Segundo a normativa vixente en materia de consumo e outras leis complementarias, vostede ten garantía legal no caso de que os bens entregados sexan defectuosos ou non cumpran as especificacións sinaladas no contrato e sexa necesario reparalos, substituílos, rebaixar ou reembolsar o prezo pago. Neses casos, buscaremos a solución idónea para que poida dispoñer do produto en condicións óptimas ou poida devolvelo se é o seu desexo.

A garantía dos produtos adquiridos será a súa factura de compra.

O inicio do período de garantía iníciase coa data de entrega do produto. Os defectos ou danos que puidesen xurdir dunha incorrecta manipulación dos produtos e materiais ou os desgastes producidos por un uso normal, non se inclúen na garantía do mesmo. A documentación de garantía incluída polos fabricantes é de obrigada lectura polo comprador. Os documentos de garantía poden incluír ou excluír limitacións sobre a cobertura de garantía do produto. Calquera incidencia ou anomalía durante o período de garantía deberá ser indicada por medio de correo electrónico a info@freneticalab.com

 

RESOLUCIÓN DO CONTRATO

De conformidade co artigo 60.2.d da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (L.S.S.I.) faise constar os procedementos que dispón o consumidor para poñer fin ao contrato.

O cliente que confirmase o pedido no proceso de compra poderá anular o pedido nas seguintes situacións:

  1. Decide despois da compra botarse atrás: Deberá avisarnos antes da saída da mercadoría das nosas instalacións. Se pagase o produto deberá avisarnos canto antes.
  2. Decide botarse atrás mentres o envío da mercadoría xa está feito. Deberá usar o dereito de desistencia ao recibir o produto.
  3. Olga Pastor Alvarado non ten o produto. Poida que non dispoñamos do produto no momento de compra, tentaremos conseguilo no prazo mínimo de tempo ou elixir outro produto. O cliente pode decidir anular o pedido.

 

MENORES DE IDADE

Para poder realizar un pedido o cliente deberá ter un mínimo de 18 anos.

 

PROTECCION DE DATOS

En Frenética tomámonos moi en serio a protección dos datos dos nosos clientes. Para máis información podes consultar a nosa política de privacidade.

 

MODIFICACION DAS CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

Olga Pastor Alvarado resérvase o dereito para modificar as condicións xerais de venda sen aviso previo/previo aviso, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través do mesmo como a forma na que estes parezan presentados ou localizados nos seus servidores. Estes cambios deberán de ser aceptados polo Usuario cada vez que faga efectiva unha compra. Por esta razón debe revisarse frecuentemente esta páxina ou cada vez que se realiza unha compra.

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais de Contratación fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta salvo que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, houbese de afectalas de forma integral.

 

LEXISLACION

Estas Condicións xerais réxense pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución de conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.

 

FORMULARIO DE DESISTENCIA